داوم موفقیت های ورزش شهرداری در سطح اول کشور

🔺برتری ۳ بر ۲ شهرداری مقابل کاله در آمل

🔺پیش بسوی قهرمانی دیگ

منبع سازمان ورزش شهرداری تبریز

Print Friendly