داوم موفقیت های ورزش شهرداری در سطح اول کشور

?برتری ۳ بر ۲ شهرداری مقابل کاله در آمل

?پیش بسوی قهرمانی دیگ

منبع سازمان ورزش شهرداری تبریز

Print Friendly