همایش بایدها ونبایدهای کارشناسی باحضور ریاست کل دادگستری استان ومعاونین دادگستری ومیهمانان همایش، رئیس شورای عالی کارشناسان قوه قضائیه کشور ودادستان انتظامی کارشناسان کل کشور درمحل آمفی تئاتر دادگستری استان توسط مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان برگزار شد . مهندس ایرج شهین باهررئیس مرکزکارشناسان رسمی دادگستری درابتدای این همایش اظهار داشت : درجامعه امروزی حضور کارشناسان رسمی دادگستری در رشته ها وتخصص های مختلف برای تشخیص موضوعات تخصصی مطروحه در پرونده های متشکله در محاکم قضایی یک ضرورت است . تسلط وتوانمندی کارشناسان به موضوعات ارجاعی میتواند ضمن احقاق حق مردم وشهروندان به تسریع رسیدگی وصدور رای قاطع وبدون اعتراض توسط قضات محترم کمک کند ، لذا در همین راستا وبا توجه به تاکیدات ریاست محترم کل دادگستری استان هئیت مدیره محترم مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مصمم است درجهت ارتقای علمی وتوان کارشناسی همکاران وبروز شدن موضوعات تخصصی همانند ٧ دوره برگزارشده قبلی وهمایش فعلی سمیناروهمایشهای تخصصی دیگررادرسال بعد برگزارکند زیرا ما معتقدیم علاوه برتقوا وتعهد کارشناسان رسمی دادگستری که اساسی ترین شاخص هرکارشناس رسمی میباشد مهارت ودانش فنی نیز لازمه کارکارشناسی است . درهرحال همه کارشناسان رسمی دادگستری باید مورد اعتماد مردم بوده واظهارنظرآنها اتمام حجتی برهمه اختلافها باشد.

Print Friendly