ایرج شهین باهر عضو شورای اسلامی شهر تبریز پیرو تصویب حمایت مالی از کوهنورد تبریزی گفت : ورزش یکی از اصلی ترین وکم هزینه ترین روشهای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و فردی است . این پدیده نه تنها میتواند سلامت جسمی و روحی شهروندان راتامین کند بلکه عاملی برای جلوگیری از ناهنجاریهای اجتماعی مانند اعتیاد به مواد مخدر وسیگار و….است . لذا در این راستا شورای شهر وظیفه دارد از ورزش و ورزشکاران حمایت کرده تا جوانان و فرزندان این شهر تشویق شده و برانجام این موضوع حتی در حد ورزش قهرمانی اهنمام کنند . شهین باهر افزود : کمکهای مالی به قهرمانان ورزشی تبریز از دو جهت بسیار مهم است ، یکی اینکه این روش ارزانترین روش برای تبلیغ و بسط ورزش درجامعه و شهر تبریز است زیرا باعث میشود جوانان دلگرم شده ودر انجام ورزش اهتمام بیشتری کنند ودیگر اینکه ورزشکاران قهرمان مایه افتخار شهر واستان وکشورمان هستند و زمانی که در عرصه جهانی پیروز میشوند نشان از توانمندی و سلامت کشور و شهرمان تبریز است و از طرفی مایه شادی و نشاط مردم ایران و تبریز می شوند که این مورد اخیر باهزینه میلیاردی هم قابل حصول نیست.

Print Friendly